Den tyska regeringens totala nedläggning av kärnkraften på initiativ av Die Grünen grundade sig på förfalskade dokument och ideologisk styrning. Beslutet togs trots att man visste att det skulle skada klimatet genom ökad användning av fossila bränslen och leda till skenande elpriser, inte bara i Tyskland utan också andra länder, däribland Sverige. Det avslöjar den granskande journalisten Daniel Graeber.

Som huvudansvarig för hur det tyska folket fördes bakom ljuset om kärnkraftsnedläggningens effekter utpekas Tysklands vice förbundskansler tillika landets ekonomi- och energiminister och språkrör för landets motsvarighet till Miljöpartiet Robert Habeck.

I en tio sidor lång intervju i tidskriften Cicero med rubriken ”Habecks hemliga filer: Hur De Gröna vilseledde om att fasa ut kärnkraften” serveras läsarna mängder med uppseendeväckande uppgifter om hur partiet drev igenom nedstängning av landets kärnkraftsreaktorer. Intervjun uppmärksammas i Sverige av bland annat Tidningen Näringslivet.

LÄS ÄVEN: Nedstängning av tysk kärnkraft baserades på lögner

20 år av grön desinformation

Att med grön desinformation och påverkanskampanjer få det tyska folket att tro att en total nedläggning av kärnkraften skulle vara positivt för landet och klimatet har pågått i 20 år. Kärnkraftsolyckan i Fukushima i Japan 2011 gav Die Grünen ett nytt verktyg i form av skrämselpropaganda.

Trots att den japanska olyckan berodde på jordbävning, tsunami och geologiska förhållanden som inte existerar i Tyskland, lyckades man skrämma upp många tyskar. Förbundskansler Angela Merkel, som egentligen var positiv till kärnkraft, valde att byta fot i rädsla för att annars förlora regeringsmakten.

Gjorde sig beroende av Putin

Industrinationen Tyskland behöver enorma mängder el, men behovet skulle kunna tillgodoses med rysk gas via Nord Stream försäkrades det. Kritikerna som varnade för att inte lägga alla sina ägg i Putins korg talade för döva öron. Sedan kom den ryska invasionen av Ukraina…

Die Grünen vägrade ändå att backa om kärnkraftsnedläggningen och hävdade (enligt Daniel Graeber mot bättre vetande) att bortfallet av den ryska gasen skulle kunna kompenseras med vind- och solkraft. Ekonomi- och energiminister Robert Habeck försäkrade att detta skulle vara en riskfri energipolitik.

Det var det inte. Det som hände var i stället att det fossila inslaget i energiproduktionen sköt i höjden och att elpriserna gjorde detsamma. Kritikerna som Habeck slagit dövörat till och som varnat för nedstängningen som ”direkt vansinnig” fick rätt.

LÄS ÄVEN: Hård kritik när Tyskland stänger ner sina sista kärnkraftverk

Vägrade lämna ut handlingar

Daniel Graeber började gräva i saken och ställde frågor både till näringslivsdepartementet och miljödepartementet. Han begärde också ut dokument men förvägrades ta del av dem. Efter överklagan fick han ut en del av, men inte alla, eftrfrågade dokument.

Graeber och Cicero drog myndigheterna till domstol och fick tidigt i våras rätt. Man fick ut samtliga dokument. Dessa levererades i flera tjocka pärmar där även kopior på interna e-postmeddelanden, anteckningar, mötesprotokoll och brev fanns med.

Det framgick efter genomgång av dokumenten att den omfattande gröna omställningen med bland annat total nedläggning av kärnkraften tagits på rent ideologisk grund utan analyser eller utredningar av vilka konsekvenserna skulle bli.

”Trick och bedrägerier”

Det Graeber kallar ”de grönas partisoldater” underställda regeringen fick fria händer att fatta och verkställa beslut utan konsultation av experter. Och om några av experterna på departementen kom med kritik ignorerades den, Man gick enligt Graeber så långt som att medvetet förfalska dokument för att ge sken av att besluten var korrekt fattade.

Robert Habecks mejlväxlingar med sina underlydande tjänstemän beskriver Graeber som kantad av diskussioner om hur man med ”trick och bedrägerier” kunde vilseleda allmänheten. Enligt Cicero-journalisten hade Habeck placerat ut partilojala höga tjänstemän på strategiska platser i administrationen.

LÄS ÄVEN: Tyskland ett av EU:s ”brunaste” länder efter kärnkraftsstopp

Ansvarig minister skyller på andra

När skandalen är ett faktum är den officiella versionen att Habeck inte känt till något som han kan läggas till last för. I stället påstås de av honom utplacerade tjänstemännen ha agerat på eget bevåg. Det är inte en förklaring som Graeber finner trolig.

Habeck måste ha känt till det mesta, menar han, inklusive det katastrofala följderna av besluten. Men i likhet med Merkel kan Habeck ha varit rädd att förlora sin maktposition om han gått emot sitt parti om kärnkraftsnedläggningen. Oavsett vilket, har Habeck haft det övergripande politiska ansvaret.

Graeber hävdar vidare att handlingarna som han till sist fick ut tydligt visar att Die Grünen haft igång ett ”tätt nätverk” av desinformatörer var arbete kröntes med framgång när man lyckades få igenom en total nedläggning av kärnkraften. Särskilt illa är enligt Cicero-journalisten att det är dessa politiker som sitter vid makten nu när det energipolitiska haveriet är ett faktum och landets ekonomiska framtid är hotad.

Ren kärnkraft ersätts med smutsig olja

Man vägrar fortfarande att lyssna på de uppgifter som säger att Tyskland under flera vintrar framöver skulle behöva ha igång ett antal kärnkraftverk för att klara uppvärmning och elförbrukning. I stället har Habeck förordat att man ska kompensera bortfallet av energiproduktion från kärnkraften genom att parkera jättelika flytande oljekraftverk utanför kusten.

Att återstarta eller förlänga driftstiden på några kärnkraftverk kommer inte på fråga. Habeck förnekar samtidigt inte att besluten är ideologiskt motiverade och att det är förklaringen till att han valt att inte lyssna heller på de av sina egna experter som förslår återstarter och förlängda driftstider.

LÄS ÄVEN: Efter nedlagda kärnkraften – Tyskland eldar brunkol

Vågar inte stöta sig med radikala kärnväljare

Det hårdnackade gröna motståndet föranleds också att man tvingades gå med på en några månader förlängd driftstid för tre reaktorer förra året för att energisystemet inte helt skulle haverera. Det politiska nederlaget med åtföljande svekdebatt vill man inte se upprepat. Partiet har stora förväntningar på sig från sina radikala kärnväljare att driva en kompromisslöst kärnkraftsfientlig politik.

Det här innebär att elbristen åter riskerar att bli akut kommande vintrar med systemhotande konsekvenser för samhället, företag och hushåll. som följd. Detta kommer i sin tur leda till att elpriserna återigen skenar, vilket hotar överlevnaden för än fler företag och äventyrar hushållens livskvalitet.

I motsats till Habecks inställning till att återstarta och/eller förlänga driftstiden för fossilfria kärnkraftverk har ministern öppnat för att dra igång nedlagda kolkraftverk för att säkerställa elproduktionen. Men det är osäkert om ens det räcker för att täcka behoven.

Vägrat lyssna på sakkunniga

Uppgifterna har vuxit till en skandal i Tyskland och Robert Habeck försöker nu rädda sitt skinn och politiska framtid genom att lägga skulden på andra under honom. I synnerhet har han låtit sin statssekreterare Patrick Graichen bära hundhuvudet, vilket redan kostat honom jobbet.

Ekonomer och experter har under lång tid försökt övertyga Habeck om att kärnkraft, i motsats till väderberoende vind och sol, är en pålitlig energikälla. man har också påtalat att den är avsevärt billigare än andra kraftslag och därför bidrar till att hålla elpriserna nere.

Habeck och andra gröna partitoppar valde att inte lyssna. I stället menar Graeber att det finns belägg i dokumenten för att man aktivt försökte stoppa obekväma experter på ekonomi- och miljöministeriet.

Falska uppgifter och skräckpropaganda

Som i Sverige har gröna krafter I Tyskland också felaktigt påstått att det inte skulle vara tekniskt möjligt och/eller ekonomiskt försvarbart att återstarta eller fortsätta driva kärnkraftverk, trots att dessa stoppats i förtid och haft lång driftstid kvar. Man hävdade likaså utan grund att det inte skulle gå att få tag på bränslestavar. Detta styrktes med förvrängda och förfalskade dokument.

Skräckpropagandan från Die Grüne efter Fukushima-olyckan om att kärnkraften i Tyskland var osäker, har också belagts vara ren desinformation. Exempelvis har flera av de tyska reaktorerna som stängts ned av internationella organisationer för kärnkraftsinspektion klassats som de säkraste i hela världen.

Vidare ignorerades i samband med nedläggningen av kärnkraften de stresstest som de stora elnätsoperatörerna i Tyskland genomfört och som visade att ett ett stort gap mellan tillgång och efterfrågan på el skulle uppstå vintertid. Det var samma besked som Habecks egna sakkunniga varnat för men som belagts med munkavle.

Minst fem skulle enkelt kunna återstartas

Sanningen är att minst fem av Tysklands senast nedstängda reaktorer skulle kunna återstartas. Lika sant är att det skulle bidra starkt till att lösa landets elkris och skenande elpriser som drabbar också flera andra länder, bland annat Sverige. Oppositionen har avgivit ett åtminstone halvt löfte om återstart i händelse av ett regeringsskifte.

Många tyskar är upprörda över elbristen och de höga elpriserna. Lika upprörd är man över uppgifterna om att energipolitiskt ha blivit förda bakom ljuset av Die Grüne. Opinionen svänger från kärnkraftsfientlig till kärnkraftsvänlig. Om det verkligen blir en återgång till ansvarsfull energipolitik i Tyskland är dock en fråga som bara tiden kan utvisa.

Fler avslöjanden att vänta

Graeber aviserar att han har ytterligare komprometterande uppgifter att avslöja och ska offentliggöra dessa inom några veckor. De påstås bland annat handla om hur gröna krafter i den tyska förbundsdagen intrigerat för att driva de politiska besluten i ur grönt perspektiv önskad riktning.

Materialet sägs vara så omfattande att Graeber involverat flera journalister i arbetet. På så sätt hoppas han också att man ska hitta ytterligare graverande uppgifter som han när han utfört sin enmansgranskning kan ha missat. Han hoppas också på att avslöjandena ska leda till en energipolitisk tillnyktring i Tyskland och att Die Grünes skadliga inflytande över energipolitiken bryts.

– De Gröna har kämpat för det här i årtionden och på så sätt är det kanske förståeligt men för landets allmänhet var det riktigt farligt och jag tror att det är därför vår granskning fått så stort intresse. När man får se hur de arbetat och vad de är redo att manipulera och förtäcka för att få igenom sin ideologi.

Partiet får också allt svårare att klimatpolitiskt försvara sin kärnkraftsfientliga hållning när det står klart att den lett till att man bundit fast sig vid fortsatt drift av landets runt 135 kolkraftverk och återstart av redan nedlagda sådana, med allt vad det innebär av smutsiga utsläpp som kunde ha undvikits om kärnkraften fått vara kvar.